Všeobecné Obchodné Podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Spoločnosť Vnet a.s. vydáva týmto postupom podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v platnom znení, tieto Všeobecné obchodné podmienky pre službu selfvirtual (ďalej ako "VOP"):

2. ZMLUVNÉ STRANY

2.1 Vnet a.s. so sídlom Námestie Hraničiarov 39, 85103 Bratislava, IČO 35845007 Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava, Hodžovo nám. 3, č.ú.: 262 282 8100/1100, kontaktné adresy pre písomný styk:
1. Poštová adresa: Vnet a.s., Námestie Hraničiarov 39, 85103 Bratislava
2. E-mail: vnet@vnet.sk

ďalej ako "VNET"

2.2 Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej VNET poskytuje Služby na základe objednávky podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok

ďalej ako "Klient"

3. AKCEPTOVANIE PODMIENOK

3.1 Potvrdením elektronickej objednávky Klient schvaľuje, že sa oboznámil a súhlasí so znením VOP a že týmito VOP sa riadia zmluvné vzťahy medzi VNET a Klientom.

4. SLUŽBY

4.1 Všetky Služby sú poskytované na základe objednávky Klienta.
4.2 VNET je povinný zabezpečiť a poskytnúť prístup k službám zaplatených Klientom, čo zahŕňa poskytnutie prístupových údajov, zabezpečenie internetovej konektivity, sieťovej infraštruktúry a hardwaru.
4.3 Klient nezískáva žiadne práva k zariadeniam alebo softwaru patriacemu VNET alebo akejkoľvek tretej strane, ktorej zariadenie môže VNET používať pri poskytovaní služby.

5. CENA A FAKTURÁCIA

5.1 Cena za poskytnutie resp. poskytovanie Služby je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka.
5.2 VNET zasiela faktúru Klientovi elektronickou poštou za Služby.
5.3 VNET sprístupní faktúru v Klientovom profile po prihlásení v záložke faktúry.
5.4 VNET uskutočňuje vyúčtovanie cien podľa aktuálneho cenníka v pravidelne stanovených lehotách.
5.5 VNET uskutoční prvé vyúčtovanie do 7 dní po spustení virtuálneho servera.
5.6 Pokiaľ prenesené dáta presiahli predplatený objem a objednaná služba zahŕňa obmedzenie objemu prenesených dát, na faktúre bude uvedená aj položka objemu prenesených dát.
5.7 Klient je povinný skontrolovať správnosť faktúry. Ak je faktúra nesprávne vystavená, je klient povinný tento problém do 14 dní oznámiť.
5.8 V prípade omeškania platby je Klient povinný zaplatiť pokutu vo výške 0,05 a každý začatý deň omeškania.
5.9 Faktúra sa považuje za uhradenú okamihom jej pripísania na účet VNET
5.10 Výpoveď Služby zo strany Klienta sa dá uskutočniť elektronickou cestou na adresu vnet@vnet.sk alebo písomne na adresu VNET. Výpovedná lehota začína plynúť od začiatku nasledujúceho fakturačného obdobia.
5.11 V prípade, že Zákazník vypovie prevádzkovanie Služby v priebehu fakturačného obdobia, nemôže uplatniť nárok na vrátenie čiastky za prevádzkovanie Služby do konca fakturačného obdobia.
5.12 Zákazník súhlasí s platením poplatkov VNET prostredníctvom platobnej karty, služby TatraPay, alebo služby PayPal.
5.13 VNET akceptuje platby aj hotovostným vkladom na účet VNET.

6. PRÁVA A POVINNOSTI

6.1 Povinnosti VNET sú:
6.1.1 Oznámiť Klientovi plánovaný výpadok na emailovú adresu bez zbytočného odkladu najmenej však 24 hodín vopred.
6.1.2 VNET nenesie zodpovednosť za prerušenie poskytovania služieb Klientovi podľa týchto VOP v prípade, že si klient poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb či vyššej moci alebo v prípade poruchy na zariadení tretích strán (hlavne, nie však výlučne, rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia u tretích strán atď.), pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou VNET alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke Služby.
6.1.3 Pokiaľ VNET odstraňuje poruchu, ktorú si klient spôsobil svojim konaním, je takýto zásah spoplatnený podľa aktuálneho cenníka práce technika.
6.1.4 Predkladať klientovi pravdivé a zrozumiteľné vyúčtovanie služby. Odstrániť poruchy, ktoré neboli spôsobené Klientom alebo osobou, ktorej Klient dal oprávnenia.
6.1.5 Obnoviť funkčnosť služieb do 24h od nahlásenia výpadku zákazníkom.
6.1.6 V prípade nefunkčnosti Virtuálneho servera má Zákazník nárok na uplatnenie sankcií smerom k VNET podľa SLA avšak maximálne do výšky jednej mesačnej faktúry.
6.1.7 Zníženie ceny bude zohľadnené na faktúre v ďalšom mesiaci po požiadaní.
6.1.8 Porušenie dostupnosti nenastáva ak VNET včas oznámil prerušenie služby.
6.1.9 VNET nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk ktorý vznikol používaním služby virtuálny server.

6.2 Povinnosti Klienta sú:
6.2.1 Klient je povinný zoznámiť sa pred začatím čerpania Služby s obsahom VOP.
6.2.2 Službu užívať len spôsobom, ktorý je v súlade s týmito VOP a s prípadnými pokynmi.
6.2.3 Klient nesmie prevádzkovať na svojom Serveri (Virtuálnom serveri) obsah, ktorý je v rozpore:
  • s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • s normami príslušných orgánov Európskej unie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ sa na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky,
  • s medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke mezinárodných zmlúv,
  • s dobrými mravmi
  • so zásadami poctivého obchodného styku
  • so zvyklosťami alebo s rozhodnutím súdu alebo právnymi obyčajmi daného jazykového teritória.
6.2.4 Klient nesie zodpovednosť za obsah svojho Virtuálneho servera a je v primeranom rozsahu nositeľom alebo vykonávateľom autorských práv k svojim dátam.
6.2.5 Klient súhlasí s tým, že VNET je oprávnený
  • Uskutočniť krátkodobé prerušenie v poskytovaní Služby na nevyhnutne dlhú dobu za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení.
  • Pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby, pokiaľ je poskytovanie Služby znemožnené alebo obmedzené objektívne neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nemohla predvídať alebo jej zabrániť (hlavne vyššia moc a podobné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle obchodného zákonníka).
  • Dočasne prerušiť či obmedziť poskytovanie Služby v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, ak je Služba využívaná v rozpore so Zmluvou či objednávkou a ak tým dochádza k ohrozeniu funkcie zariadenia VNET alebo tretích subjektov.
  • Dočasne prerušiť poskytovanie služby, ak je klient v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 20 dní po lehote splatnosti vyznačenej na faktúre.

6.2.6 Klient sa zaväzuje písomne oznámiť VNET všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri objednávke Služby do 10 dní od okamihu, keď zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie Zákazník zodpovednosť za vzniknutú škodu.
6.2.7 Klient je povinný zaplatiť včas obdržanú faktúru.
6.2.8 Prípadná porucha sa považuje za nahlásenú zákazníkom v momente prijatia emailu na adresu techsupport@vnet.sk. Mimo pracovnej doby je zákazník pre účel uplatnenia lehôt na odstránenie poruchy služby povinný poruchu nahlásiť tiež telefonicky na čísle technickej podpory uvedenom na webovej stránke www.selfvirtual.sk.
6.2.9 Klient je povinný pri komunikácii s technickou podporou oznámiť meno (názov spoločnosti), fakturačnú adresu, prípadne ďalšie údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu klienta resp. služby.

(C)2009 selfvirtual - Homedesign studio - All rights reserved

Icons by Axialis Team